• Hoge korting %
 • Echt Barnsteen
 • Zilver 925
 • Veilig betalen

Ogólne warunki handlowe Stichting Webshop Keurmerk Amber Tales

 

Niniejsze Ogólne Warunki Stichting Webshop Keurmerk zostały opracowane w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów w ramach konsultacji Grupy Koordynacyjnej ds. Samoregulacji (CZ) Rady Społeczno-Gospodarczej i wchodzą w życie 1 czerwca 2014 r.

Niniejsze Ogólne Warunki będą stosowane przez wszystkich członków Stichting Webshop Keurmerk, z wyjątkiem usług finansowych, o których mowa w ustawie o nadzorze finansowym oraz w zakresie, w jakim usługi te są nadzorowane przez holenderski Urząd ds. Rynków Finansowych.

Spis treści:

 

Artykuł 1 - Definicje

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy

Artykuł 3 - Stosowanie

Artykuł 4  Oferta

Artykul 5 Umowa

Artykul 6 - Prawo do odstąpienia od umowy

Artykul 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego kosztów

Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy

Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Artykuł 11 - Cena

Artykuł 12 - Zgodność i dodatkowa gwarancja

Artykuł 13 - Dostawa i realizacja

Artykuł 14 - Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie

Artykuł 15 - Płatność

Artykul 16 - Procedura reklamacyjna

Artykuł 17 - Spory

Artykuł 18 - Gwarancja branżowa

Artykuł 19 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia

Artykuł 20 - Zmiany w ogólnych warunkach sklepu internetowego Stichting Keurmerk

 

Artykuł 1 - Definicje W niniejszych warunkach poniższe terminy mają następujące znaczenie: Umowa dodatkowa: umowa, na mocy której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i / lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a te towary, treści cyfrowe i / lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy pomiędzy ta osoba trzecia i przedsiębiorca; Okres do namysłu: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy; Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową; Dzień: dzień kalendarzowy; Treść cyfrowa: dane, które są wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej; Umowa dotycząca czasu trwania: umowa, która obejmuje regularne dostawy towarów, usług i / lub treści cyfrowych przez określony czas; Trwały nośnik: dowolne narzędzie - w tym poczta elektroniczna - umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób ułatwiający przyszłe konsultacje lub wykorzystanie w okresie dostosowanym do celu, w jakim informacje są zamierzone i które pozwalają na niezmienione odtworzenie przechowywanych informacji; Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie, w którym można odstąpić od umowy; Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która jest członkiem Stichting Webshop Keurmerk i która oferuje konsumentom produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i / lub usług na odległość; Umowa zawierana na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i / lub usług, na podstawie której następuje wyłączne lub wspólne korzystanie z zawarciem umowy włącznie. lub więcej technik komunikacji na odległość; Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy znajdujący się w załączniku I do niniejszych warunków; Technologia komunikacji na odległość: oznacza, że ​​można ją wykorzystać do zawarcia umowy bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu w tym samym czasie;

Artykuł 2 - Tożsamość przedsiębiorcy Amber Tales

Sibeliusstraat 237, 5011 JJ Tilburg

Tel 0616288447

Poczta: info@ambertales.eu

Numer Izby Handlowej: 81577591

Numer identyfikacyjny VAT: NL003584928B55

 

Artykuł 3 - Stosowanie Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszych ogólnych warunków zostanie udostępniony konsumentowi. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób ogólne warunki mogą być przeglądane u przedsiębiorcy i że będą one jak najszybciej bezpłatne na żądanie konsumenta. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, na zasadzie odstępstwa od poprzedniego paragrafu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby mógł on być łatwo przechowywać na trwałym nośniku danych. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie można zapoznać się z ogólnymi warunkami w formie elektronicznej i że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie określone warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie mutatis mutandis, a konsument może zawsze polegać na mającym zastosowanie postanowieniu, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzecznych warunków.

Artykuł 4 - Oferta Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i / lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwym odzwierciedleniem oferowanych produktów, usług i / lub produktów cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie są dla niego wiążące. Każda oferta zawiera takie informacje, że jest jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

 

Artykuł 5 - Umowa Z zastrzeżeniem ust. 4, do zawarcia umowy dochodzi z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia odpowiednich warunków. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie przyjęcia oferty. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może odstąpić od umowy W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewni bezpieczne środowisko sieciowe. Jeśli konsument może zapłacić elektronicznie, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa Przedsiębiorca może w ramach prawnych - dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wypełnić swoje zobowiązania płatnicze, a także wszystkie fakty i czynniki, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub żądania albo nałożyć szczególne warunki na realizację. Najpóźniej w momencie dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych, przedsiębiorca prześle na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je w przystępny sposób zapisać na trwałym nośniku: adres odwiedzin miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy, do którego konsument może kierować skargi; warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub wyraźne oświadczenie dotyczące wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy; informacje o gwarancjach i istniejącej obsłudze posprzedażnej; cena, w tym wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; o ile ma to zastosowanie, koszty dostawy; oraz sposób płatności, dostawy lub realizacji umowy na odległość; wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony; jeżeli konsument ma prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza dla W przypadku przedłużającej się transakcji postanowienie w poprzednim paragrafie dotyczy tylko pierwszej dostawy.

 

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy W przypadku produktów: Konsument może zawrzeć Umowę w sprawie kupna produktu za okres odstąpienia od umowy wynoszący co najmniej 14 dni bez podania przyczyny, przy czym przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, nie zobowiązując go jednak do podania przyczyny ( s). Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub osobę trzecią wskazaną z wyprzedzeniem przez konsumenta niebędącą przewoźnikiem lub: jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, pod warunkiem, że wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, złożyć zamówienie na kilka produktów z różnymi terminami dostawy. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część; w przypadku umów dotyczących regularnych dostaw produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymała pierwszy produkt. W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku: Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na trwałym nośniku przez co najmniej 14 dni bez podania przyczyn. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, nie podając jednak przyczyny (powodów). Okres do namysłu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się następnego dnia po zawarciu umowy. Przedłużony okres refleksji w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na trwałym nośniku, gdy nie informowano o prawie odstąpienia od umowy: Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych przepisami prawa informacji o prawie odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygaśnie dwanaście miesięcy po zakończeniu pierwotnego okresu odstąpienia od umowy ustalonego zgodnie z poprzednimi paragrafami. tego artykułu. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył konsumentowi informacje, o których mowa w poprzednim paragrafie, w ciągu dwunastu miesięcy od rozpoczęcia pierwotnego okresu odstąpienia od umowy, okres odstąpienia od umowy wygaśnie 14 dni od dnia, w którym konsument uzyskał te informacje. .

 

Artykuł 7 - Obowiązki konsumenta w okresie do namysłu W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do określenia charakteru, cech i działania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za utratę wartości produktu będącą wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem, który wykracza poza dozwolony w paragrafie Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie posiada wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy przed lub po zawarciu umowy.

 

Artykuł 8 - Wykonywanie prawa do odstąpienia od umowy przez konsumenta i jego kosztów Jeżeli konsument skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, musi to zgłosić przedsiębiorcy w okresie odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny jednoznaczny sposób. Konsument tak szybko, jak to możliwe, ale w terminie 14 dni od dnia następującego po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, zwraca produkt lub przekazuje go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeżeli zwróci produkt przed upływem okresu odstąpienia od umowy. Konsument zwraca produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli jest to racjonalnie możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie zgłosił, że konsument musi ponieść te koszty lub jeśli przedsiębiorca wskaże, że sam poniesie te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby w okresie do namysłu rozpoczęło się świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej ilości lub w określonej ilości, konsumentem jest przedsiębiorca. kwota należna, która jest proporcjonalna do tej części zobowiązania, która została wypełniona przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia, w porównaniu z pełnym wypełnieniem zobowiązania

 

  Konsument nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, lub za dostawę ciepła sieciowego, jeżeli: przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych przepisami prawa informacji o prawie odstąpienia od umowy, zwrocie kosztów w przypadku odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy lub; konsument nie dba wyraźnie o rozpoczęcie świadczenia usługi lub dostawę gazu, wody, energii elektrycznej lub ciepła sieciowego podczas refleksji Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym, jeżeli: przed dostawą nie zgodził się wyraźnie rozpocząć przestrzegania umowy przed końcem okresu refleksji; nie przyznał się do utraty prawa do odstąpienia od umowy, wyrażając zgodę; lub przedsiębiorca nie złożył takiego oświadczenia od konsumenta W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy będą prawnie wiążące

   

  Artykuł 9 - Obowiązki przedsiębiorcy w przypadku odstąpienia od umowy Jeżeli przedsiębiorca umożliwi zawiadomienie o odstąpieniu przez konsumenta drogą elektroniczną, niezwłocznie prześle zawiadomienie po otrzymaniu tego zawiadomienia. Przedsiębiorca zwróci konsumentowi wszystkie płatności, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument dokona odstąpienia. produkt lub do momentu, gdy konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Przedsiębiorca korzysta z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument do zwrotu, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób. Konsument nie ponosi żadnych opłat. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

   

  Artykuł 10 - Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej na czas do zawarcia umowy: Produkty lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia Umowy zawierane w drodze aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w którym produkty, treści cyfrowe i / lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny lub który ma możliwość osobistego uczestnictwa w aukcji, pod kierunkiem licytator, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i / lub usług; Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy: wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę; Umowy o świadczenie usług o świadczenie usług noclegowych, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług, a nie na cele mieszkalne, przewóz rzeczy, usługi najmu samochodów i catering; Umowy dotyczące spędzania czasu wolnego, jeżeli w umowie przewidziano konkretny termin lub okres realizacji; Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, które nie są prefabrykowane i które są wytwarzane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub które są wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby; Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia; Zapieczętowane produkty, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę i których pieczęć została zerwana po dostawie; Produkty, które zostały nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostawie ze względu na swój charakter;

   

  Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy, ale których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dniach i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu; Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, którego pieczęć została złamana po dostawie; Gazety, magazyny lub magazyny, z wyjątkiem prenumeraty tych; Dostarczenie treści cyfrowych innych niż na trwałym nośniku, ale tylko wtedy, gdy: wykonanie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i konsument oświadczył, że przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy

  Artykul 11 - Cena W okresie obowiązywania oferty podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem zmian cen wynikających ze zmian stawek VAT. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po zmiennych cenach. To łącze do wahań i fakt, że wszystkie podane ceny są cenami docelowymi, są zawarte w ofercie Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i: wynikają z przepisów lub przepisów ustawowych; lub konsument ma prawo odstąpić od umowy w dniu wzrostu ceny Ceny podane w zakresie produktów lub usług są cenami całkowitymi

   

  Artykuł 12 - Zgodność z umową i dodatkowa gwarancja Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy i / lub przepisami rządowymi . Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalny Dodatkowa gwarancja przedsiębiorcy, jego dostawcy, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia wykraczające poza to, do czego jest on prawnie zobowiązany w przypadku, gdy nie wypełnił on swojej części

   
  Artykul 13 - Dostawa i realizacja Przedsiębiorca z największą starannością podejmie się przyjmowania i realizacji zamówień na produkty oraz oceny wniosków o udzielenie dotacji Miejscem dostawy jest adres, który konsument podaje przedsiębiorcy. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia z należytą szybkością, jednak nie później niż 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. W przypadku opóźnienia w dostawie lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zamówienie zostanie zrealizowane tylko w części, konsument otrzyma to nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia, w takim przypadku konsument ma prawo do rozwiązania umowy bez ponoszenia kosztów i przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. jakiekolwiek odszkodowanie. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zapłaci kwotę, którą zapłacił konsument Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego przedstawiciela, o którym został powiadomiony przedsiębiorca, chyba że wyraźnie określono inaczej.

   

  Artykuł 14 - Transakcje czasowe: czas trwania, anulowanie i przedłużenie Anulowanie: Konsument może w dowolnym momencie zawrzeć umowę zawartą na czas nieokreślony i obejmującą regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług. anulować z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad anulowania i okresem wypowiedzenia nie dłuższym niż jeden miesiąc. Konsument może wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony, obejmującą regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie przed upływem wskazanego terminu, z zachowaniem uzgodnionych zasad odstąpienia od umowy. i co najmniej najdłuższy okres wypowiedzenia Konsument może umowy, o których mowa w poprzednich punktach: anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym czasie; przynajmniej anuluj w ten sam sposób, w jaki zostały przez niego wprowadzone; zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki ma dla siebie przedsiębiorca Wydłużenie: Umowa, która została zawarta na czas określony i obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie odnawiana ani odnawiana na określony czas. W przeciwieństwie do poprzedniego ustępu, umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostarczanie codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism może zostać milcząco odnowiona na czas określony maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument przeciwko może odwołać koniec przedłużenia z zachowaniem nie dłuższego niż jeden okres wypowiedzenia Umowa zawarta na czas określony i obejmująca regularne dostawy produktów lub usług może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może w każdej chwili odstąpić od umowy z nie dłuższym niż jeden okres wypowiedzeniem. okres wypowiedzenia wynosi najwyżej trzy miesiące w przypadku, gdy umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodniowych gazet i czasopism. Umowa o ograniczonym czasie trwania dotycząca regularnego dostarczania codziennych, wiadomości i cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie jest milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu procesu lub Kosztowny: Jeżeli umowa obowiązuje dłużej niż jeden rok, konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie po upływie jednego roku z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że rozsądek i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu umowy przed upływem uzgodnionego okresu.

   

  Artykuł 15 - Płatność O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od zawarcia umowy umowa. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się w dniu następującym po potwierdzeniu umowy przez konsumenta. Sprzedając produkty konsumentom, konsument nie może być nigdy zobowiązany na mocy ogólnych warunków do zapłaty z góry więcej niż 50%. W przypadku ustalenia przedpłaty konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji zamówienia lub usług przed dokonaniem przewidzianej przedpłaty. Konsument ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić przedsiębiorcy niedokładności w podanych lub podanych szczegółach płatności Jeżeli konsument nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po tym, jak został poinformowany przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności, a przedsiębiorca wyznaczył konsumentowi 14-dniowy termin na wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, po wpłaty w tym 14-dniowym terminie naliczane są odsetki ustawowe od kwoty do zapłaty, a przedsiębiorca jest uprawniony do naliczenia poniesionych przez niego pozasądowych kosztów windykacyjnych. Te koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2 500 EUR; 10% przez następne 2500 EUR i 5% przez następne 5000 EUR, minimum 40 EUR. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot na korzyść konsumenta

   

  Artykuł 16 - Procedura reklamacyjna Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy składać przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasno opisany w rozsądnym terminie po wykryciu przez konsumenta wad. Na reklamacje złożone przedsiębiorcy odpowiedź zostanie udzielona w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca w ciągu 14 dni odpowie za potwierdzeniem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może udzielić bardziej szczegółowej odpowiedzi. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można również złożyć za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie konsumenckiej sklepu internetowego Stichting Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisuseOfKlacht). zarówno dla przedsiębiorcy, jak i dla Stichting Webshop Keurmerk Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta w drodze wzajemnych konsultacji w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstaje spór podlegający procedurze rozstrzygania sporów.

   

  Artykuł 17 - Spory Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub wykonania umów w zakresie towarów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, zarówno konsument, jak i przedsiębiorca mogą kierować do Komisji Rozjemczej Sklepu Internetowego, z zachowaniem przepisów. poniżej, PO Box 90600, 2509 LP w Hadze (sgc.nl). Spór zostanie rozpatrzony przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złoży skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie. Nie później niż dwanaście miesięcy po zaistnieniu sporu spór należy przedłożyć na piśmie do komisji rozjemczej Jeżeli konsument chce skierować spór do komisji rozjemczej, przedsiębiorca jest związany takim wyborem. Jeśli przedsiębiorca zechce to zrobić, konsument będzie musiał w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę oświadczyć na piśmie, czy chce to uczynić, czy też życzy sobie, aby spór został rozstrzygnięty przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie wysłucha wyboru konsumenta w terminie pięciu tygodni, ma prawo skierować spór do właściwego Komisja rozjemcza podejmuje decyzję na warunkach określonych w regulaminie komisji rozjemczej (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies / 2701 / sklep internetowy). Decyzje komisji rozjemczej podejmowane są w drodze wiążących działań Komisja rozjemcza nie zajmie się sporem lub zaprzestanie go obsługiwać, jeżeli przedsiębiorca uzyskał moratorium, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór zostanie rozstrzygnięty przez komisję na rozprawie i ostatecznym rozstrzygnięciu. decyzja Jeśli oprócz Komisji Rozjemczej Sklepu Internetowego, inna komisja Rozjemcza uznana lub powiązana z Fundacją Komisji ds. Sporów Konsumenckich (SGC) lub Instytutem Skarg Usług Finansowych (Kifid) jest właściwa, Komisja Rozjemcza Stichting Webshop Keurmerk będzie odpowiedzialna głównie za spory dotyczące metody sprzedaży lub usług zdalnych preferencje W przypadku wszystkich innych sporów inny uznany komitet rozjemczy powiązany z SGC lub Kifid.

   

  Artykuł 18 - Gwarancja branżowa Stichting Webshop Keurmerk gwarantuje, że jego członkowie zastosują się do wiążącej rady Stichting Webshop Keurmerk Disputes Committee, chyba że członek zdecyduje się przedłożyć wiążącą poradę do sądu w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Niniejsza gwarancja zostanie przywrócona, jeśli wiążąca porada zostanie utrzymana po rozpatrzeniu przez sąd i orzeczenie potwierdzające, że stało się prawomocne. Do kwoty 10 000 EUR za wiążącą poradę kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Stichting Webshop Keurmerk. W przypadku kwot większych niż 10 000 EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacone 10 000 EUR. W przypadku nadmiaru Stichting Webshop Keurmerk dokłada wszelkich starań, aby członek otrzymał wiążącą poradę Zastosowanie tej gwarancji wymaga, aby konsument złożył pisemne odwołanie do Stichting Webshop Keurmerk i aby przekazał swoje roszczenie przeciwko przedsiębiorcy do Stichting Znak jakości sklepu internetowego. Jeśli kwota roszczenia wobec przedsiębiorcy przekracza 10 000 EUR, konsumentowi proponuje się przekazanie jego roszczenia w zakresie, w jakim przekracza ono kwotę 10 000 EUR, do Stichting Webshop Keurmerk, po czym ta organizacja dokona płatności we własnym imieniu i na własny koszt . będzie prawnie żądać tego, aby usatysfakcjonować konsumenta.

   

  Artykuł 19 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą być szkodliwe dla konsumenta i muszą być zapisane na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku.

  Artykuł 20 - Zmiany w ogólnych warunkach sklepu internetowego Stichting Keurmerk Stichting Webshop Keurmerk nie zmieni niniejszych ogólnych warunków inaczej niż w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Konsumentów. Zmiany niniejszych warunków wchodzą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku zmian w czasie trwania oferty, postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta będzie

  Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam

   

   

   

   

   

   

  Ponizej mozesz sciagnac plik Ogolne Warunki w zalaczniku

  Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
  PDF – 273,0 KB 102 pobrania